Menu

Reflektory samochodowe a koszty w transporcie

14 marca 2019 - motoryzacja
Reflektory samochodowe a koszty w transporcie

Sposobem ewidencji kosztów własnych w  przedsiębiorstwie transportu drogowego jest układ kalkulacyjny, w  którym wyodrębnia się koszty bezpośrednie i pośrednie. Ma to również zastosowanie, jeżeli chodzi o reflektory samochodowe. Do pierwszej grupy zalicza się takie składniki, jak: paliwo, koszty ogumienia, wynagrodzenia kierowców, amortyzacji taboru, podatki i  ubezpieczenia.

W  przypadku świadczenia usług dodatkowych do tej grupy będą również należały koszty np. przeładunku danej partii towarowej, koszty usług magazynowych. Warto także rozważyć zakup reflektorów samochodowych led oraz reflektorów samochodowych okrągłych. Z  kolei kosztami pośrednimi będą koszty związane z  pozaoperacyjną działalnością przedsiębiorstwa, koszty wydziałowe i  ogólnozakładowe. Koszty własne kształtują wielkość wyniku finansowego i  są jednym z  najważniejszych mierników charakteryzujących działalność przedsiębiorstwa transportowego, gdzie trzeba przeanalizować także zakup reflektorów samochodowych led oraz reflektorów samochodowych o mocnym świetle.

Dane wynikające z  układów rodzajowego oraz kalkulacyjnego kosztów pozwalają wyliczyć koszty usługi przewozowej, zarówno koszt całkowity, jak i koszt jednostkowy. Ten ostatni w transporcie samochodowym liczony jest na podstawie tonokilometra (dla ładunków), wozokilometra (dla pasażerów), przewiezionej tony ładunku oraz czasu pracy taboru (np. godzina, doba). Wspomniane wskaźniki są podstawą do kalkulacji cenowej oraz opłacalności przewozu, gdzie warto zainwestować w reflektory samochodowe sklep.

Ustalenie jednostkowego kosztu odbywa się na podstawie danych ilościowych dotyczących zużytych płynów eksploatacyjnych, paliwa, pracy kierowcy i innych kosztów (np. opłat drogowych). Rozróżniamy kalkulację wstępną i  wynikową. Kalkulacja wstępna sporządzana jest przed rozpoczęciem wykonania usługi, natomiast kalkulacja wynikowa po jej zakończeniu. Kalkulacja wynikowa pokazuje rzeczywisty koszt własny usługi przewozowej w określonym czasie. Obok kosztów własnych, transport samochodowy generuje koszty zewnętrzne, które związane są z negatywnymi dla środowiska naturalnego i życia człowieka efektami obejmującymi: zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, emisję hałasu, wypadki transportowe oraz zajętość terenu.

Koszty zewnętrzne są trudne do jednoznacznego wyliczenia. Szacuje się je poprzez określenie strat spowodowanych transportem samochodowym (np. zanieczyszczenie powietrza) oraz określenie wysokości nakładów niezbędnych na usunięcie tych strat. Wyceny kosztów zewnętrznych dokonuje się również na podstawie: kosztów administracyjnych, kosztów leczenia, ubezpieczenia oraz obsługi prawnej. Transport samochodowy charakteryzuje się największą szkodliwością dla środowiska i postrzegany jest za najbardziej niebezpieczny spośród wszystkich gałęzi transportu. Stąd niezmiernie ważne są działania zmierzające do internalizacji kosztów zewnętrznych, jeżeli chodzi o sprawdzone reflektory samochodowe o mocnym świetle.

Ceny w transporcie pobierane przez przewoźników mogą mieć charakter cen umownych odnoszących się do przewozu lub najmu środków transportu, mogą być pobierane zgodnie z taryfą. W transporcie pasażerskim stosowane są obie metody. W przypadku komunikacji miejskiej, podmiejskiej lub międzymiastowej, a także regularnych przewozach autokarowych w ruchu międzynarodowym stosowany jest system taryfowy. Taryfy zatwierdzane są przez odpowiednie jednostki władzy administracji państwowej i samorządowej. Wynika to z faktu, że przewozy osób wykonywane w ramach komunikacji uznawane są za działalność o charakterze użyteczności publicznej i w związku z tym są dotowane. W budowie taryf transportowych uwzględnia się: zależność kosztów od odległości, rodzaj strefy, sytuację przewozową (konkurencja), uprawnienia podróżnych do korzystania z ulg określonych w  postanowieniach taryfy, jeżeli chodzi o reflektory samochodowe Białystok oraz reflektory samochodowe Bielsko-Biała.

W  przewozach nieregularnych, przede wszystkim turystycznych, a  także w przypadku wynajmu środków transportu, stosuje się ceny umowne, które uzależnione są od czasu wynajmu taboru, rodzaju taboru oraz często bierze się pod uwagę trasę i jej uwarunkowania. W  przewozach towarowych stosowane są przede wszystkim ceny umowne, liczone od przejechanego kilometra lub wynajmu środka transportu. Taki sposób kwotowania cen związany jest przede wszystkim z funkcjonowaniem na rynku wielu firm z sektora MŚP, które negocjują ceny, aby utrzymać się na rynku, zwłaszcza w okresie bessy na rynku przewozowym. Co prawda, zrzeszenia przewoźników drogowych ogłaszają sugerowane ceny minimalne, ale w praktyce często umowy zawierane są poniżej tego poziomu.