Menu

Społeczeństwo informacyjne

15 marca 2019 - społeczeństwo

W 2010 roku Unia Europejska zapoczątkowała pewną 10-letnią strategię Europa 2020 na rzecz dużego wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia. W tym wstępie do dokumentu starzenie się ludzi zaliczono bowiem do podstawowych wyzwań, przed jakim stają kraje członkowskie Unii Europejskiej. W owych celach nadrzędnych tej strategii Europa 2020 znaleźć można te, które dotyczą osób starszych.

Najistotniejszy z nich tyczy się zwiększenia poziomu zatrudnienia ludzi w wieku 20-64 lata do 75%, co miałoby widoczny wpływ na przyrost ilości osób starszych dość aktywnie działających na rynku pracy. W związku z czym drugie z tych podstawowych założeń dotyczy walki z ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym również pośród seniorów, których problem ten dotyczy też w życiu zawodowym. Zatem jednym z podstawowych praw seniorów w Unii Europejskiej jest całkowity dostęp do ochrony socjalnej na całym terytorium, dlatego zostały uzgodnione pewne środki mające głównie na celu ochronę osób aktualnie albo w przeszłości mobilnych oraz objęcie ich systemem zabezpieczenia społecznego bądź ochroną socjalną. W takim przypadku ludzi starszych ma to znacznie ułatwić udział w życiu społecznym. Takie rozporządzenie w sprawie koordynacji systemów owego zabezpieczenia społecznego obowiązujące w dosłownie wszystkich państwach członkowskich na mocy tego prawa unijnego oraz mające pierwszeństwo przed określonym prawem państwowym przyczyniło się wówczas do wprowadzenia pewnych korekt w systemach zabezpieczeń w kilku państwach UE.

Wobec tego Unijny Komitet Ochrony Socjalnej, który non stop obserwuje sytuację socjalną a także rozwój polityki socjalnej w krajach Unii Europejskiej, ma za zadanie sporządzać co trzy lata pewne sprawozdanie na temat adekwatności emerytur. Wówczas sprawdza się w nim, czy emerytura zapewnia dość wystarczające środki finansowe, które chronią osoby starsze przed ubóstwem oraz zapewniające im naprawdę godny poziom życia. To sprawozdanie jest źródłem oceny systemów emerytalnych, a również przeprowadzonych w nim określonych reform, a też określa pewne potrzeby dalszych zmian. Natomiast niewątpliwie kluczową i ważną kwestią dla osób starszych jest bardzo swobodny dostęp do opieki zdrowotnej w całej Unii Europejskiej.