Menu

Prawnik Gdynia pomaga w odpowiedniej resocjalizacji osób stojących na granicy z prawem

27 lutego 2019 - prawo i administracja
Prawnik Gdynia pomaga w odpowiedniej resocjalizacji osób stojących na granicy z prawem

Prawnik Gdynia. Co mówi o resocjalizacji?

Działalność resocjalizacyjna nie ma na celu powrotu do poprzedniego stanu zdrowia psychicznego oraz społeczno-moralnego, gdyż ta osobowość ludzka ulega rozwojowi i stale się zmienia – wskazuje prawnik Gdynia.

Takie widoczne zaniedbania wychowawcze, doznawane przez dziecko, braki materialne, niezaspokojone potrzeby emocjonalne w ciągu lat rozwoju dziecka spowodowane są określone stereotypy zachowania, postawy motywacyjne, których nie można całkowicie zmienić poprzez wychowanie. Wówczas niedostatku emocjonalnego, braku pozytywnych przeżyć oraz owych doznań emocjonalnych w dzieciństwie, które są pomiędzy innymi warunkiem odpowiedniego rozwoju psychicznego, nie można już w żaden sposób uzupełnić czy wyrównać. Przez wychowanie, a w razie potrzeby przez zmianę środowiska wychowawczego można także osiągnąć stan bardzo dobrego dostosowania się jednostki do warunków oraz norm społecznych, ale też pozostaje inna motywacja, jeżeli chodzi o opinię i stanowisko jakie zajmuje prawnik w Gdyni.

Głównym celem wychowania resocjalizującego jest przekształcenie osobowości wychowanków i usunięcie stanu niedostosowania społecznego będącego wówczas negatywną organizacją postaw wobec siebie samego, innych ludzi i zasad współżycia społecznego. W tym wychowaniu resocjalizującym chodzi o przekształcenie charakteru nieletnich i ich postaw, że przestaną być źródłem reakcji negatywnych czy agresywnych wobec norm zabezpieczających funkcję systemów społecznych i istnienia, jak również rozwoju społeczeństwa i kultury. To wychowanie resocjalizujące zmierza przede wszystkim do przezwyciężenia negatywnego ustosunkowania się jednostki do zbioru norm wyznaczających określone obowiązki oraz uprawnienia, do wyeliminowania trwałych, negatywnych ustosunkowań do oczekiwań społecznych. Zespół zabiegów pedagogicznych o osobowości resocjalizacyjnym ma na celu doprowadzenie do stanu poprawnego przystosowania społecznego jednostki, a następnie ukształtowania takich cech jej zachowania i osobowości, które będą jej gwarantować optymalne uspołecznienie i twórcze funkcjonowanie w społeczeństwie, którego normy i wartości (standardy aksjologiczne) będzie respektować ze względu na zaistniały w toku oddziaływania resocjalizującego proces internalizacji wartości i norm prowadzący do przyswojenia ideałów i wzorców zbliżonych do ideału czy tak zwane normy w sensie psychologiczno-społecznym.

Prawnik Gdynia nakreśla, że praktycznym celem pedagogiki resocjalizacyjnej jest także dokonywanie zmian, czyli modyfikacji rzeczywistości wychowawczej dzięki znajomości twierdzeń o charakterze opisowo-wyjaśniającym, które czerpie z teorii wychowania. Wychowanie resocjalizujące ma na celu powrót do wcześniejszego stanu zdrowia psychicznego i społeczno-moralnego, gdyż osobowość ludzka ulega wówczas rozwojowi i ciągle ulega przeróżnym zmianom, pod takim warunkiem, iż cele te nie będą osiągane przez manipulację psychospołeczną. Należałoby również zaznaczyć, że działalność wychowawcza w resocjalizacji ludzi zupełnie niedostosowanych społecznie polegać ma na: wywoływaniu, optymalizowaniu i doskonaleniu funkcji wychowawczych, eliminowaniu dysfunkcji w procesie przystosowania społecznego jednostek pozostających w układzie, jak również na eliminowaniu czynności zbędnych i nieskutecznych. Warto dodać, iż zadaniem podstawowym tej pedagogiki resocjalizacyjnej jest nie tylko opis oraz objaśnienie faktów wychowawczych, ale również dostarczenie pewnych modeli postępowania pedagogicznego i postulowanie już określonych stanów uznawanych za pożądane z aksjologicznego punktu widzenia. Wiele osób także zastanawia się jak wygląda praca prawnik Gdynia.

Naczelne cele wychowania resocjalizującego wraz z wyjściową sytuacją wychowawczo-społeczną resocjalizowanej jednostki wyznaczają zadania wychowania resocjalizującego, które określa się jako: wyeliminowanie czynników wywołujących zaburzone stany osobowości, naprawienie stanów osobowościowych, utrwalenie uzyskanych w powyższych dwóch zakresach rezultatów resocjalizacji oraz zainspirowanie jednostki do samowychowania. Taka realizacja powyższych zadań związana jest procesem wychowania, który jest nieodłącznym składnikiem społecznej postaci życia człowieka.

Zadania drugiego rodzaju to takie zadania, których funkcją jest rozwinięcie określonych już wcześniej umiejętności. Taka możliwość pokrywa się ze znanym wychowankowi celem, ich struktura jest znacznie dokładniej określona, a zasięg czasowy jest ograniczony. Duży jest udział wychowawcy w ich realizacji. Ogólnie tę technikę rozpoczyna uświadomienie wychowankowi celu jego pracy, to znaczy szczegółowe określenie umiejętności, którą powinien opanować razem z ukazaniem jej wartości. Wychowawca pomaga wychowankowi w opanowaniu umiejętności, stosując tak zwaną werbalną instrukcję czy modelowanie i dostarcza mu wiadomości zwrotnych. Istotą określonych zadań stawianych wychowankowi z myślą o zmianie postaw jest to, że prowadzi do konfliktu wartości i również zmusza jednostkę do biernego opowiedzenia się za jedną z nich. Wówczas to opowiedzenie prowadzi na zasadzie redukcji dysonansu. Także fundamentalnym zadaniem wychowania jest doprowadzenie dziecka niedostosowanego społecznie do takich form zachowania się, które są zgodne z obowiązującymi już normami społecznymi, nie łamią porządku bądź ładu społecznego.